عکس؛ کارگری هواداران نساجی برای اتمام پروژه ورزشگاه وطنی قائمشهرصبح امروز هواداران نساجی برای کمک به اتمام کار چمن مصنوعی ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر دست به کار شدند...